MAKLUMAT INTEGRITI
A. SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA

Sejak penubuhan Yayasan Waqaf Malaysia (YWM) pada tahun 2008, sumber dana YWM dan penggunaannya adalah seperti berikut:

Bil. Sumber Dana Penggunaan
1. Kerajaan Persekutuan melalui Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji, Jabatan Perdana Menteri
 • Emolumen kakitangan
 • Belanja operasi dan program promosi YWM
 • Pembangunan Projek Kecil Berimpak Besar
 • 2. Dana Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR)* daripada individu dan syarikat Korporat

  *layak mendapat pengecualian cukai
 • Program Sosialisasi dan Pembudayaan Wakaf
 • Bantuan Dana Bencana
 • Bantuan Dana Pelajar
 • Bantuan Dana PERLU
 • 3. Dana Wakaf Tunai Malaysia** yang diperolehi daripada individu dan syarikat Korporat melalui kaedah:
  a) Potongan Gaji
  b) FPX melalui Sistem Wakaf Tunai Malaysia
  c) Nilai caruman atau jumlah manfaat pelan Takaful
  d) Keuntungan daripada saham (Waqf Linked Unit Trust)
  e) One-off melalui kaunter YWM, kaunter bank, wang pos dan perbankan internet

  **layak mendapat pengecualian cukai
 • Ditukarkan kepada harta kekal setelah dana pembangunan mencukupi
 • Disalurkan kepada Majlis-Majlis Agama Islam Negeri yang berkaitan untuk dimanfaatkan di negeri-negeri tersebut dengan kerjasama YWM
 • Sementara menunggu dana mencukupi, dana pokok dilaburkan dalam Institusi Perbankan Islam. Manfaat yang wujud daripadanya (sama ada daripada harta kekal atau hasil pelaburan) digunakan bagi tujuan kebajikan ummah
 • 4. Dana Manfaat adalah kumpulan dana yang diperolehi hasil daripada dana pokok yang dilaburkan
 • 20% hasil pelaburan adalah tujuan caj pengurusan YWM
 • 40% hasil pelaburan dimasukkan ke Tabung Wakaf Tunai Malaysia
 • 40% hasil pelaburan diagihkan bagi tujuan kebajikan (Dana Bantuan Segera YWM)
 • B. TADBIR URUS
  1. Lembaga Pemegang Amanah - Dipengerusikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama) dan Naib Pengerusi ialah Ketua Pengarah Jabatan Wakaf Zakat dan Haji. Ahli-ahli Lembaga Pemegang Amanah yang lain terdiri daripada wakil Majlis-Majlis Agama Islam Negeri, agensi kerajaan dan tokoh korporat. Bertanggungjawab untuk meluluskan segala dasar dan polisi YWM.
  2. Jawatankuasa Kerja - Bertanggungjawab untuk melaksanakan apaapa tanggungjawab yang telah diputuskan oleh Lembaga Pemegang Amanah. Terdapat lima (5) jawatankuasa kerja YWM, iaitu:
   • Jawatankuasa Penasihat Syariah
   • Jawatankuasa Pelaburan dan Kewangan
   • Jawatankuasa Audit
   • Jawatankuasa Pengurusan
   • Jawatankuasa Pengurusan Risiko
  3. Pengurusan YWM diketuai oleh seorang Ketua Pegawai Eksekutif dan disokong oleh Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif serta lima (5) bahagian lain, iaitu:
   • Bahagian Dasar dan Pembangunan
   • Bahagian Pengurusan Dana
   • Bahagian Pemasaran dan Korporat
   • Bahagian Pengurusan
   • Bahagian Kewangan
  4. Pengurusan YWM diaudit oleh Bahagian Audit Dalam, Jabatan Perdana Menteri setiap dua (2) tahun manakala Penyata Kewangan Tahunan diaudit oleh firma audit luar. Laporan dan Penyata Kewangan Beraudit ini akan dikemukakan kepada Jabatan Audit Negara, Bahagian Hal Ehwal Undang-undang, Jabatan Perdana Menteri, Jabatan Akauntan Negara Malaysia dan Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji.

  Kongsi Kongsi